Splošni in dobavni pogoji RODEX d.o.o.

Splošni in dobavni pogoji

1      Splošno

1.1  Za vse poslovanje med podjetjem RODEX d.o.o. (v nadaljevanju: RODEX) in Kupcem in sicer za dobave blaga in smiselno tudi za opravljanje storitev s strani RODEX, veljajo izključno ti dobavni pogoji. Splošni dobavni pogoji Kupca veljajo samo v primeru predhodnega pisnega dogovora med RODEX in Kupcem.

1.2  Pravice intelektualne lastnine na dokumentaciji, kot npr. risbe, tehnični načrti, skice in ostala tehnična dokumentacija, kot tudi rezultati testov, metode dela in ostala dokumentacija (v nadaljevanju: Dokumentacija), ostane last RODEX.

1.3  V kolikor se ugotovi, da so posamezne določbe teh splošnih pogojev nične, ostanejo ostala določila v veljavi. Stranki nadomestita nično določbo z gospodarsko najbolj ustreznim in pravno veljavnim določilom. 

2      Ponudba

2.1  Ponudbe RODEX so informativne in niso obvezujoče.  

2.2  Razmnoževanje in nadaljnja distribucija ponudbene dokumentacije, kakor tudi razkrivanje le-te tretjim osebam brez soglasja RODEX ni dovoljeno. Če Kupec ponudbe ne sprejme, lahko RODEX kadarkoli zahteva, da se mu dokumentacija nemudoma vrne.

3      Sklenitev pogodbe

3.1  Pogodba med Kupcem in RODEX je sklenjena, ko RODEX po prejemu Kupčevega naročila odpošlje pisno potrditev naročila, oziroma ko RODEX na podlagi naročila pošlje naročeno blago Kupcu.

3.2  Pogodba med Kupcem in RODEX se lahko dopolni ali spremeni le v pisni obliki, kar je pogoj za veljavnost spremembe.

4      Cene

4.1  Cene veljajo EXW franko sedež RODEX. DDV ter stroški pakiranja, prevoza, raztovarjanja in drugi manipulativni stroški v ceno niso vključeni. V primeru, da v povezavi z dobavo nastanejo dodatni stroški, kot so pristojbine, davki ali druge dajatve, le-te prevzame Kupec.

4.2  V primeru, da se naročilo razlikuje od ponudbe, si RODEX pridržuje pravico do spremembe cene v skladu z naročilom.

4.3  Cene temeljijo na predvidenih stroških RODEX v času sklenitve pogodbe. Če se stroški do trenutka dobave blaga bistveno povišajo, ima RODEX pravico, da cene temu ustrezno prilagodi.    

4.4  Pri naročilih popravil se stroški za potrebna dela po presoji RODEX zaračunajo na podlagi dejanskih stroškov, glede na porabljen čas izvedbe del. To velja tudi za storitve in dodatne storitve, za katere se ugotovi kot potrebne med izvedbo del, pri čemer obvestilo Kupcu ni potrebno.  

4.5  Stroški popravil in pregledov bodo zaračunani Kupcu.

5      Dobave

5.1  Dobavni rok začne teči z najkasnejšim izmed naslednjih datumov:

a) Datum pisne potrditve naročila;

b) Datum, ko Kupec izpolni vse pogoje, ki so potrebni in nujni za uspešno izpolnitev obveznosti RODEX;

c) Datuma, ko RODEX prejme predplačilo ali ustrezno garancijo, odvisno od posebnega pisnega dogovora med Kupcem in RODEX.

5.2  V primeru, da so za dobavo potrebna posebna dovoljenja regulativnih organov ali tretjih, mora le-ta priskrbeti Kupec. V primeru da taka dovoljenja niso pravočasno pridobljena, se dobavni rok ustrezno podaljša.

5.3  RODEX ima pravico opraviti delne dobave in preddobave ter v zvezi s tem izstaviti ustrezne račune. Če so dogovorjene dobave po odpoklicih, se smatra, da je blago v celoti odpoklicano najkasneje v enem letu.

5.4  RODEX ima pravico za vse dobave in opravljanje storitev naročiti podizvajalce.

5.5  V primeru nastanka okoliščin na katere Stranki ne moreta vplivati, kot na primer višja sila in katerih posledica je nezmožnost izpolnitve dogovorjenih rokov, se dobavni roki podaljšajo za čas trajanja takih okoliščin; kot nepredvidene okoliščine se štejejo oborožene sile, zakonske prepovedi in sankcije, zamude pri transportu in carinjenju, poškodbe pri transportu, pomanjkanje surovin in energije, spori na področju dela, kot tudi izguba glavnega dobavitelja. Take okoliščine se pri zamudi upoštevajo tudi v primeru, da nastanejo pri glavnem podizvajalcu.

6      Izpolnitev in prehod nevarnosti

6.1  Če ni drugače dogovorjeno se za prehod nevarnosti šteje predaja blaga Kupcu na sedežu RODEX na podlagi paritete EXW (Incoterms 2010).

6.2  Pri storitvah se za čas in kraj izpolnitve štejeta kraj in čas, kot je pisno dogovorjeno v potrditvi naročila oziroma tam, kjer je bila storitev opravljena.

7      Plačilo

7.1  V primeru, da ni drugače dogovorjeno veljajo eni izmed naslednjih plačilnih pogojev:

a) 1/3 vrednosti naročila se plača ob potrditvi naročila, 1/3 se plača na polovici dobavnega roka, zadnji del vrednosti naročila je potrebno plačati ob dobavi.

b) 30 dni po dobavi, ob predložitvi ustreznega zavarovanja;

V primeru začetka stečajnega postopka pri Kupcu ali pričetku prisilne poravnave, se dobave opravijo samo na podlagi predplačila celotnega zneska naročila;

7.2  Pri delnih dobavah zapadejo ustrezna delna plačila na dan izstavitve računa Kupcu. To velja tudi za plačila dodatnih dobav poleg prvotno dogovorjene dobave in sicer neodvisno od plačilnih pogojev, ki so bili dogovorjeni za glavno dobavo.

7.3  Plačila morajo biti izvršena v dogovorjeni valuti, po dogovorjeni poti, brez kakršnikoli odbitkov.

7.4  Kupec nima pravice brez soglasja RODEX zadrževati ali pobotati plačil svojih obveznosti po pogodbi.

7.5  Šteje se, da je plačilo izvedeno, ko prispe na TRR RODEX in ko RODEX z njim lahko prosto razpolaga.

7.6  Če Kupec zamuja s plačilom, sme RODEX:

a) Odložiti izpolnitev svojih obveznosti do plačila zaostalega zneska;

b) Za vse zapadle obveznosti zaračunati zamudno obrestno mero v višini 8% letno, do poplačila vseh zapadlih obveznosti s strani Kupca;

c) V primeru zamude dvakratnega dogovorjenega roka, vse naslednje dobave izpolniti samo na podlagi prejetega predplačila.

V vsakem primeru je RODEX upravičen zaračunati vse stroške nastale v zvezi z izterjavo dolga, kot so stroški opominjanja, sodni stroški in ostali stroški.

7.7  V kolikor se Kupec in RODEX dogovorita za rabat ali bonus velja, da sta ta dogovorjena pod pogojem pravočasno izvršenih plačil s strani Kupca.

7.8  Vse blago, ki ga Kupcu dobavi RODEX, ostane v lasti RODEX do popolnega poplačila terjatev, ki izvirajo iz dobave blaga Kupcu in s tem povezane pogodbe. Kupec se zavezuje, da do popolnega plačila RODEX z blagom ne bo razpolagal. Ne glede na določbo prejšnjega stavka sme Kupec v okviru rednega poslovanja blago prodati naprej svojim kupcem pod pogojem, da za blago prejme takojšnje plačilo, oziroma ob prodaji izgovori pridržek lastninske pravice, ter da s svojimi obveznostmi do RODEX ni v zamudi. V kolikor bi bilo blago zarubljeno v času pred plačilom vseh terjatev in torej pred prehodom lastninske pravice na blagu na kupca, je slednji dolžan o tem nemudoma pisno obvestiti RODEX. V kolikor postane RODEX znano, da Kupec ni več plačilno sposoben, oziroma sumi, da Kupec ni več sposoben izpolniti dogovorjenih obveznosti in v primeru plačilne zamude Kupca, lahko RODEX Kupcu prepove nadaljnjo prodajo dobavljenega blaga in zahteva, da se mu to blago takoj vrne. Postavitev takšnega zahtevka še ne pomeni odstopa RODEX od pogodbe.

8      Garancija

8.1  Ob upoštevanju dogovorjenih plačilnih pogojev s strani Kupca je RODEX, v skladu s temi splošnimi pogoji in pogodbo, dolžan odpraviti vsako pomanjkljivost, ki vpliva na brezhibno delovanje prodanega blaga in ki obstaja v času dobave blaga ter izhaja iz napake v materialu ali izvedbi dobavljenega blaga. Blago se šteje za nepoškodovano in brez napak, če pri prehodu nevarnosti, glede na točko 6, ustreza vsem dogovorjenim zahtevam.

8.2  Garancijski rok traja 12 mesecev, razen ko je za posamezne dele dobavljenega blaga pisno dogovorjeno drugače, oziroma je zakonsko predviden daljši rok. Garancijski rok začne teči z dnem prehoda nevarnosti, v skladu s točko 6.

8.3  Kupec ne more uveljavljati reklamacije ali garancije na podlagi navedb iz katalogov, prospektov, reklamnih materialov in pisnih ali ustnih izjav, ki niso izrecno dogovorjene s pogodbo.

8.4  Za popravljeno ali zamenjano blago garancijski rok začne teči znova in traja najdlje 6 mesecev po zaključku prvotno veljavnega jamčevalnega roka.

8.5  V primeru zamude dobavnih rokov iz razlogov na strani Kupca, začne garancijski rok teči 2 tedna od datuma, ko je blago pripravljeno za odpremo.

8.6  Zahtevke iz garancije je kupec dolžan uveljavljati v garancijskem roku in o njih takoj pisno obvestiti RODEX. Kupec mora predložiti dokaze o obstoju napake v ustreznem garancijskem roku, zlasti mora poskrbeti, da RODEX prejme vso dokumentacijo in / ali podatke, ki so Kupcu na voljo. V primeru napak, za katero veljajo garancijski pogoji pod točko 8.1, mora RODEX po svoji presoji odpraviti napako na blagu ali delu v prostorih Kupca, poskrbeti za vračilo blaga ali ustrezno znižati ceno.

8.7  Vsi stroški v povezavi z odpravo napak, povzročenih s strani kupca ali tretjih, (kot npr. razgradnja, vgradnja, prevoz, …) bremenijo Kupca. Za odpravo napak v prostorih Kupca, mora Kupec priskrbeti vso potrebno delovno silo, drobni material,  potrebno opremo in dvižne naprave. Zamenjani deli ostanejo v lasti RODEX.

8.8  V primeru izdelave blaga po podatkih in konstrukcijskih specifikacijah, risbah, modelih in drugih navodilih Kupca, RODEX jamči samo v okviru dogovorjenega obsega izdelave.

8.9  Garancija ne pokriva pomanjkljivosti, ki nastanejo zaradi izvedbe ali montaže, za katere ni odgovoren RODEX, zaradi nezadostne opreme, neupoštevanja instalacijskih zahtev in pogojev za uporabo, preobremenitve delov, nepravilnega ali malomarnega ravnanja, uporabe neprimernih delovnih materialov in podobno, s strani kupca ali tretjih. Prav tako RODEX ne jamči za škodo, ki izvira iz delovanja Kupca ali tretjih oseb. Garancija ne velja za nadomestitev obrabljenih delov.

8.10        Garancija preneha takoj, ko Kupec sam ali kdo tretji, brez pisne privolitve RODEX, na dobavljenem blagu izvaja spremembe ali popravila.

8.11        RODEX ne odgovarja Kupcu za škodo zaradi zaupanja in izgubljenega dobička, nastalo v času popravila ali zamenjave reklamiranega blaga.

9      Odstop od pogodbe

9.1  Če niso bili določeni posebni pogoji, je Kupec upravičen, zaradi zamud pri dobavi, ki so posledica hude malomarnosti RODEX in po poteku dodatnega razumnega roka za odpravo zamud, odstopiti od pogodbe. Šteje se, da je Kupec odstopil od pogodbe z dnem, ko RODEX prejme pisen odstop Kupca od pogodbe.

9.2  RODEX sme razen v primerih, že navedenih v teh splošnih pogojih, odstopiti od pogodbe še v naslednjih primerih:

a) Ko je izvedba dobave iz vzrokov, za katere odgovarja Kupec, nemogoča kljub postavljenemu primernemu naknadnemu roku;

b) Ko nastanejo pomisleki glede plačilne sposobnosti Kupca in le-ta, na zahtevo RODEX, ne zagotovi predplačila niti ne priskrbi ustrezne garancije plačila pred dobavo;  

c) Ko podaljšanje dobavnega roka po točki 5.5 teh splošnih pogojev znaša skupaj več kot polovico, vendar najmanj 6 mesecev, prvotno dogovorjenega roka,.

9.3  Iz zgoraj navedenih razlogov se lahko od pogodbe odstopi tudi v primeru delno neizpolnjenih dobav ali storitev.

9.4  RODEX lahko odstopi od pogodbe, brez odobritve podaljšanja roka, v primeru uvedbe stečajnega postopka, postopka prisilne poravnave ali likvidacije zoper Kupca. Če se taka odločitev sprejme, odpoved pogodbe velja z datumom sprejete odločitve o prenehanju delovanja Kupca. V primeru, da bo  Kupec nadaljeval s poslovanjem, odstop od pogodbe stopi v veljavo 6 mesecev po uvedbi stečajnega postopka Kupca. Odpoved pogodbe prične veljati takoj, pod pogojem, da ni v nasprotju z zakonom, ki ureja stečajne postopke ali če je odpoved pogodbe bistvenega pomena za preprečitev hude gospodarske škode RODEX.

9.5  Brez poseganja v odškodninske zahtevke RODEX, vključno s stroški postopkov, mora Kupec v primeru odstopa od pogodbe, že dobavljeno blago in storitve, plačati. To velja tudi za dobave in storitve, ki s strani Kupca še niso bile prevzete. RODEX ima tudi pravico zahtevati vračilo že dobavljenega blaga.  

9.6  Druge možnosti odstopa od pogodbe so izključene.

10   Pristojno sodišče in veljavna zakonodaja

10.1        Za vse spore, ki izhajajo iz pogodbe - tudi zaradi obstoja ali neobstoja - ima izključno pristojnost sodišče na sedežu RODEX, v Kranju. Za pogodbo se uporablja slovensko pravo. Uporaba Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga UNCITRAL konvencije je izključena.


Konec.
Začni znova